Litteratur

Rapporter:

Metoden aktive sammen ble utviklet gjennom det 3 årige prosjektet "Aktive senior nettverk" i Vennesla kommune. Senter for omsorgsforskning hadde ansvar for følge forskningen. Deres rapport som er skrevet av Per Gunnar Disch kan lastes ned her:  Rapporten Med hverandre -for hverandre  

Evaluering Aktive seniornettverk.pdf Disch, P. G., Lorentsen, G. og Midtsundstad, A (2017): Aktiv omsorg. Samspill mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Bergen: Fagbokforlaget

Disch, P. G. og Lorentzen, G. (2012): Aktiv omsorg – prioritering, kompetanse og kompetansebehov. Rapportserien nr. 6. Porsgrunn: Senter for omsorgsforskning i Sør.
Kilde: https://teora.hit.no/handle/2282/1228

Meld. St. nr. 29 (2012-2013): Morgendagens omsorg. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.
Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-29-20122013/id723252/ 

Helse- og omsorgsdepartementet (2011): Loven om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

Helse- og omsorgsdepartementet (2007): Rundskriv I-5/2007 Aktiv omsorg - sentral del av et helhetlig omsorgstilbud. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.
Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-2007---aktiv-omsorg--sentral/id471845/

St.meld. nr. 25 (2005-2006): Mestring, muligheter, mening. Fremtidas utfordringer. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.
Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-25-2005-2006-/id200879/

Bøker:

Midtsundstad, A. & Midtsundstad, J. (2020): Kap 4. Aktive Sammen. Lorentzen, G & Midtsundstad, A.(red):Frivillighet.Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner.Bergen:Fagbokforlaget

Midtsundstad, A. (2019) : Når våre barn trenger hjelp.En bok for foreldre til barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres gode hjelpere. Bergen: Fagbokforlaget

Midtsundstad, A.(2016): Aktiv i eget liv. Muligheter på ulike livsarenaer for mennesker med utviklingshemming. Bergen: Fagbokforlaget

Midtsundstad, J. H. (2013): Perspektiver på inkludering i praksis – en analyse av FmB-metoden. A. Midtsundstad (red). Fritid med Bistand. En metode for å støtte sosial inkludering (s. 91-103). Bergen: Fagbokforlaget.

Midtsundstad, A. (2013): Fritid med bistand.En metode for å støtte sosial inkludering. Bergen:Fagbokforlaget

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler